Welkom

Stichting Participatieraad Wmo Hilvarenbeek is het orgaan binnen de gemeente Hilvarenbeek, dat vanuit een brede burgerparticipatie, gevraagde en ongevraagde adviezen verstrekt aan het college van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Hilvarenbeek. We doen dit op alle maatschappelijke beleidsterreinen maar in het bijzonder op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Kortom, wij zetten ons actief in voor alle inwoners van de zes kernen in de gemeente Hilvarenbeek.

Stichting Participatieraad Wmo Hilvarenbeek is een samenwerkend adviesorgaan van lokale belangenorganisaties en maatschappelijk betrokken burgers. De stichting staat voor burgerparticipatie en heeft om die reden ook geen 'professionele partijen' in haar geledingen, om eventuele schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Uiteraard wil dat niet zeggen dat 'professionele partijen' niet gehoord worden voor advies en/of om inzichten te delen. De stichting en de gemeente Hilvarenbeek hebben de adviesrol vastgelegd in een gemeentelijke verordening.

Door een ruime invulling van de deelnemers (leden) van de Participatieraad Wmo Hilvarenbeek heeft de stichting een brede achterban waardoor zij een grote maatschappelijke legitimatie heeft vanuit de bevolking in de gemeente Hilvarenbeek. Mede hierdoor beschikt de Participatieraad Wmo Hilvarenbeek over een grote en brede deskundigheid in eigen huis, mocht deze echter niet toereikend zijn dan laten wij ons adviseren door externe belangenbehartigers, organisaties en/of deskundige burgers. Dit alles om een gedegen en gedragen advies uit te brengen aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilvarenbeek, met als doel om tot een sociaal, inclusief en maatschappelijk gedragen gemeentelijk beleid te komen op o.a. het gebied van de Maatschappelijke Ondersteuning.

De stichting is zich ervan bewust dat het alleen adviseren aan het college van Burgemeester en Wethouders onvoldoende is om haar doelstellingen na te komen. We voeren daarom regelmatig overleg met ambtenaren over de plannen van toekomstig beleid en over de uitvoering van het huidige beleid.

Vanuit het brede netwerk van de aangesloten organisaties en burgers heeft de Participatieraad Wmo Hilvarenbeek verreikende  'voelhorens' in het maatschappelijk veld, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Daarnaast initieert, participeert en organiseert de Participatieraad Wmo Hilvarenbeek bijeenkomsten om te informeren en inzichten op te halen.

Via deze site informeren en onder andere Facebook informeren wij u over onze activiteiten, adviezen en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.